ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

ПОСВЕТИТЕЛСКИ ОРДЕН

ВЖЛБ е Масонски орден. Като такъв, той се стреми към интелектуалното, морално и духовно израстване на личността и на човечеството. Следвайки максимата на Делфийския храм „Познай себе си“, Масонството счита, че развиването на себепознанието e пътят към разбирането на човечеството и вселената.

Разчитайки на многовековна традиция, масонският път предполага посвещение, прогресивна еволюция и приемственост в рамките на Братството. Той използва символиката и ритуалите като инструменти на   универсалност, позволяващи на личността да се издигне над обичайните стереотипи и предразсъдъци.

НЕДОГМАТИЧНО МАСОНСТВО

Като принадлеждаща към либералното, недогматично Масонство, ВЖЛБ счита метафизичните концепции за предмет на лична преценка и проповядва абсолютна свобода на съвестта.

Тя също така счита, че израстването на индивида чрез процеса по инициация и масонска работа, изисква Масонът да бъде загрижен за световните проблеми и социалните въпроси. Няма смисъл да ставаш по-добър за себе си, ако не се превърнеш в крайъгълен камък за по-добро общество.

ВЖЛБ събира на едно място доброжелателни жени, без значение от техните вярвания, мнения и социален статус, тъй като те имат нуждата да се обединят и да работят за непрестанното усъвършенстване – на себе си и на човечеството.

ЦЕНТЪР НА ОБЕДИНЕНИЕТО

Съзнавайки своята устойчивост във времето, масонството стои над всякакви секти, философски течения и политически партии и осигурява на всички пространство на разбиране и братско единение, гарантирайки истинска Толерантност.

То се стреми да „събере това, което е разпръснато“ и да бъде „център на обединението“.

АНГАЖИМЕНТ ЗА СОЛИДАРНОСТ

Ложата е хуманистичният подход, балансиращ между посветителската работа, въпросите, дебатите и ангажираността в частност; във ВЖЛБ, с проблемите, директно свързани с правата на жените, с тяхното достойнство, с необходимото им включване в обществения дневен ред.

ВЖЛБ изисква от своите членове като Масони да спазват дисциплината на Масонската Ложа, а като граждани – да спазват законите на държавата, в която свободно се срещат.

ВЖЛБ прокламира лоялността към Родината, като и стриктното зачитане на принципите на Свободата, Толерантността, Уважението към другите и към себе си. Тя отхвърля всякаква дискриминация, омраза и насилие върху личността или върху група хора заради тяхната етническа или религиозна принадлежност.

Мотото на ВЖЛБ е Свобода, Равенство, Братство!

За Истина и Справедливост.